M&A là gì ? Thuật ngữ M&A “Mergers and Acquisitions”

M&A là gì ? Thuật ngữ M&A “Mergers and Acquisitions”

M&A là viết tắt của “Mergers and Acquisitions,” trong tiếng Việt được dịch là “Sáp nhập và Mua sắm.” Đây là một loại hoạt động kinh doanh mà một công ty hoặc tổ chức mua hoặc sáp nhập một công ty hoặc tài sản của một công ty khác. M&A có thể xảy ra với mục tiêu khai thác các lợi ích chiến lược, tài chính hoặc quản lý.

Cụ thể:

 1. Mergers (Sáp nhập): Trong trường hợp sáp nhập, hai hoặc nhiều công ty tạo ra một công ty mới hoặc sáp nhập vào công ty hiện có. Sáp nhập có thể xảy ra giữa các công ty có quy mô tương đương hoặc giữa một công ty lớn và một công ty nhỏ hơn.
 2. Acquisitions (Mua sắm): Trong trường hợp mua sắm, một công ty (thường được gọi là công ty mua) mua lại một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc cổ phần của công ty khác (công ty bán). Khi công ty mua sắm mua hơn 50% cổ phần của công ty bán, nó thường có quyền kiểm soát công ty bán.

M&A thường được thực hiện với nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm:

 • Mở rộng thị trường: Công ty mua sắm có thể mua một công ty khác để mở rộng sự hiện diện của họ ở một khu vực hoặc thị trường mới.
 • Tối ưu hóa hiệu quả: M&A có thể giúp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, cắt giảm chi phí, và cải thiện hiệu suất kinh doanh.
 • Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ: M&A có thể giúp công ty mua sắm mở rộng dây chuyền sản xuất hoặc phát triển dịch vụ mới.
 • Tăng trưởng nhanh chóng: Công ty mua sắm có thể mua các công ty khác để nhanh chóng tăng trưởng doanh số bán hàng và doanh thu.

M&A là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh cho nhiều công ty và có thể có ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp và thị trường toàn cầu.

=======

M&A stands for “Mergers and Acquisitions,” which, in Vietnamese, is translated as “Sáp nhập và Mua sắm.” It is a type of business activity in which one company or organization buys or merges with another company or its assets. M&A can occur with the strategic, financial, or managerial objectives in mind.

Specifically:

 1. Mergers: In mergers, two or more companies create a new company or merge into an existing one. Mergers can occur between companies of similar size or between a larger and a smaller company.
 2. Acquisitions: In acquisitions, one company (often referred to as the acquiring company) purchases a portion or all of the assets or shares of another company (the target or selling company). When the acquiring company purchases more than 50% of the target company’s shares, it typically gains control of the target.

M&A is often carried out with various objectives in mind, including:

 • Market Expansion: Acquiring companies may purchase another company to expand their presence into a new region or market.
 • Efficiency Optimization: M&A can help optimize organizational structures, cut costs, and improve business performance.
 • Product or Service Development: M&A can aid in expanding production lines or developing new services.
 • Rapid Growth: Acquiring companies may purchase other firms to achieve rapid sales and revenue growth.

M&A is a significant part of the business strategy for many companies and can impact both the industry and the global market.

 

 

M&A là gì ? Thuật ngữ M&A "Mergers and Acquisitions"
M&A là gì ? Thuật ngữ M&A “Mergers and Acquisitions”

Vận chuyển hàng lẻ bằng đường biển sang Philippines

Xu hướng tìm kiếm:

Vận chuyển hàng hóa,

Vận chuyển đường biển,

Vận tải đường biển quốc tế,

Chuyển phát nhanh,

Chuyen phat nhanh,

Xuất nhập khẩu,

Nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc,

Nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc,

Thủ tục hải quan,

Nhập khẩu chính ngạch,

Nhập khẩu đường bộ,

Vận chuyển đường biển

Hồ sơ hải quan nhập khẩu,

Thiết bị công nghiệp,

Máy móc thiết bị nông nghiệp,

Máy móc thiết bị may mặc và dệt may,

Máy móc thiết bị sản xuất hóa chất,

Máy móc thiết bị vệ sinh dọn dẹp,

Máy móc sản xuất thiết bị điện,

Máy móc sản xuất thiết bị điện tử,

Máy móc thiết bị xây dựng,

Máy móc sản xuất vật liệu xây dựng,

Máy móc thiết bị năng lượng và khoáng sản,

Máy móc thiết bị kĩ thuật xây dựng,

Máy móc thiết bị đã qua sử dụng,

Nhập khẩu thiết bị điện tử tự động ô tô,

Nhập khẩu thiết bị kết nối trong ô tô,

Nhập khẩu thiết bị vệ sinh làm sạch xe,

Đặt hàng và nhập khẩu phụ kiện nội ngoại thất ô tô,

Đặt hàng vận chuyển và nhập khẩu chất lỏng và hóa chất

Trả lời